بیزینس کوچینگ چیست؟

بیزینس کوچینگ چیست و چه چیزی نیست؟ بیزینس کوچ به چه کسی گفته میشه و چه کاری انجام میده؟ تفاوت بیزینس کوچینگ با مشاوره و منتورینگ کسب و کار